kiko

139 tekstów – auto­rem jest ki­ko.

Al­bo bie­rzesz rozpęd i skaczesz na drugą stronę, al­bo siadasz i me­dytu­jesz nad prze­paścią. Nie da się za­wisnąć w powietrzu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 lutego 2013, 23:47

Wbrew po­zorom przy­jaźń nie jest niez­niszczal­nym drze­wem. Jak wszys­tko pot­rze­buje cza­su i uwa­gi. Inaczej gi­nie, usycha. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 lutego 2013, 00:19

Każdy ma sposób na przet­rwa­nie. Jed­ni krzyczą, drudzy płaczą. Na­tomiast jeszcze in­ni ludzie siedzą cicho, uk­ry­wają ból, ko­lej­ni cho­wają się w kąt, niczym kot i nie wyjdą z niego dopóki nie wy­liżą swych ran. Są też i ta­cy, którzy rzu­cają się w wir życia, ich ce­lem są jak naj­większe doz­na­nia, by ni­mi zagłuszyć przeszłość. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 grudnia 2012, 02:02

Bra­kuje mi do­mu. Chy­ba na­wet nie dla­tego, że tęsknię za rodzi­cami. Tęsknię za do­mem, za poczu­ciem, że jes­tem jeszcze dziec­kiem, że ktoś, mi­mo wszys­tko, na­de mną czu­wa, po­maga. Tu jes­tem zda­na tylko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 grudnia 2012, 01:59

Je­dyne co cię og­ra­nicza to two­je nastawienie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 listopada 2012, 17:38

Nie ma sen­su oglądać się za siebie. Przeszłość służy je­dynie te­mu byś dziś mógł być lep­szy i sil­niej­szy niż wczo­raj. Byś spra­wił aby dzi­siaj było jeszcze piękniejsze. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 listopada 2012, 18:11

Cieka­wi mnie, czy pew­ne uczu­cia mogą trwać tak długo, czy po pros­tu po pew­nym cza­sie, przyz­wycza­jeni do nich, po pros­tu so­bie je wma­wiamy? Nie poz­wa­lamy im odejść, tyl­ko kur­czo­wo trzy­mamy to, co zna­my, wierząc, że to je­dyne co nam się mogło przyt­ra­fić, że nic in­ne­go już nie będzie. A prze­cież świat stoi ot­wo­rem. Co praw­da je­go og­rom prze­raża, ale wys­tar­czy troszkę od­wa­gi, by był nasz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2012, 21:40

Do­piero nocą, gdy ciem­no wokół, czar­ne myśli od­ważają się wyjść na jaw. To chy­ba nie przy­padek, że zos­tały tak nazwane. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 września 2012, 02:34

To nie jest tak, że nie jes­tem wys­tar­czająco sil­na by poz­wo­lić Ci odejść, bo jes­teś tu z włas­nej wo­li. Rzecz w tym, że mi­mo te­go wszys­tkiego to ja nie pot­ra­fię się po pros­tu od Ciebie odciąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 września 2012, 02:11

Lu­bię noc. W ciem­nościach nie wi­dać sza­lejących emoc­ji na twarzy. I jakże łat­wo wte­dy po­mylić gry­mas bólu z uśmie­chem ma­lującym się na ustach. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 września 2012, 23:20

kiko

Optymistka- no bo po co zamartwiać się wszystkim? Ja tam wolę iść przez życie z uśmiechem na twarzy :D

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kiko

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 grudnia 2012, 02:01kiko wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia